Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

BAYCAN ELEKTRİK MÜTEAHHİTLİK SAN. VE TİC. A.Ş. (BAYCAN) tarafından yapılan iş bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) 10 maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır. KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup BAYCAN, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Verisi; Ad, soyadı, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti
 • İletişim Verisi; Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri; Özgeçmişinizde yer verdiğiniz, engelli olma durumu, kan grubu, sigara kullanımı
  vb.sağlık verileri
 • Eğitim Verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı
  seminer ve kurslar, bilgisayar kullanma yetisi
 • İş Deneyimi Verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
 • Görsel ve İşitsel Veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, (video CV), kamera kayıtları
 • Diğer; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV ’sine eklediği her türlü Word, Excel, sunum dosyaları

a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği:

Veri sorumlusu; BAYCAN ELEKTRİK MÜTEAHHİTLİK SAN. VE TİC. A.Ş.’dir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

BAYCAN ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi;

 • BAYCAN iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
 • Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,
 • İletişimin sağlanması,
 • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,
 • Ücret bilgi ve göstergesinin belirlenmesi,
 • BAYCAN İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi

gibi amaçlarla KVKK ’nın 5 ve 6 Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde BAYCAN ‘a iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;

Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle, Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi:

Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz BAYCAN ‘a yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5 ve 6 maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla; BAYCAN ‘a elden, elektronik posta ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler, tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Diğer Hakları:

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28 maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11 maddesi çerçevesinde BAYCAN ’a başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) Kişisel veri İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7 maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,
Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
 
Başvurular, BAYCAN merkezimizden temin edilecek veya mail yoluyla iletilecek ‘Veri Sahibi Başvuru
Formu’ doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı olarak yapılabilecektir.
Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, BAYCAN İnsan Kaynaklarına kimliğinizi tespit edici bir belge ile
şahsen veya 11 Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir
vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “ Organize Sanayi Bölgesi
7 Cadde No:7 PK: 26110 Odunpazarı/Eskişehir” adresine gönderebilirsiniz.
Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;
Veri Sahibi Başvuru Formu ’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına
sahip bir elektronik imza ile imzalayarak, “BAYCAN Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “baycanelektrik@hs03.kep.tr”
adresine gönderebilir ya da elektronik posta adresine göndermek suretiyle, bu vasıtalar aracılığıyla iletebilirsiniz.
BAYCAN ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde, Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7 maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik
ortamda cevaplandırılacaktır.